ប្រភេទទាំងអស់
EN

ការលក់មុន។

ទទួលបានតម្រូវការទិញរបស់អ្នក → បញ្ជាក់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល (ដូចជាអង្កត់ផ្ចិតបំពង់ មុំពត់ ទិន្នផល។ល។)
→ ផ្តល់ដំណោះស្រាយតាមតម្រូវការ → ផ្តល់ជូនសម្រង់ → ផ្តល់គំរូ

លក់

បន្ទាប់ពីការលក់